Nový produkt

OPTIMAL PROTIPLESŇOVÁ PENETRÁCIA 10 L

41,75€

Protiplesňová penetrácia je špeciálny penetračný náter s hĺbkovým účinkom, určený pre zvýšenie súdržnosti a obmedzenie nasiakavosti všetkých anorganických podkladov v interiéroch. Protiplesňová penetrácia obmedzuje tvorbu plesní na povrchu a zároveň pôsobí preventívne. Má mimoriadne vysokú penetračnú schopnosť a vyznačuje sa dokonalým zmáčaním a kotvením na podklad.
 

Použitie: 
Penetrácia je vysoko kvalitný náter určený na spevnenie a stabilizáciu všetkých savých minerálnych podkladov ako sú cementové povrchy, murivo, vyrovnávacie a sanačné omietky, sadrokartón, porobetón, všetky betónové povrchy, a iné pórovité materiály. Je určená na zjednotenie a obmedzenie nasiakavosti podkladu. Zvyšuje priľnavosť ďalších materiálov, má funkciu adhézneho mostíka pre ďalšie ochranné vrstvy ako napríklad vodouriediteľné farby, fasádne hmoty, tmely, samonivelačné a hydroizolačné stierky. 

Možno ju použiť samostatne na zamedzenie prieniku vody do podkladu a na oživenie vzhľadu povrchu prírodných aj umelých kameňov, tehál a rôznych obkladov.
 
Vlastnosti a výhody:
Vodouriediteľný prostriedok. Použitie v interiéri. Dokonalým zmáčaním zvyšuje súdržnosť podkladových vrstiev, zjednocuje nasiakavosť poréznych podkladov, znižuje spotrebu náterovej hmoty a zlepšuje kryciu schopnosť aplikovaných náterových látok. Taktiež zabraňuje vzlínaniu rozpustných solí z podkladu, tvorbe výkvetov. Je paropriepustná. Penetrácia je odolná voči alkalickému prostrediu, znižuje nasiakavosť a prašnosť betónových podláh a oživuje vzhľad prírodných a umelých kameňov.

Návod na použitie: 
Povrch musí byť pred aplikáciou súdržný, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt. Nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery, zvetralý a poškodený podklad je nutné odstrániť. Aplikuje sa pri teplote od 5⁰C do 30⁰C. 

Aplikácia: 
Penetráciu odporúčame aplikovať valcom alebo štetcom. Nanáša sa v jednej vrstve.
Riedi sa v pomere 1:1 s vodou, prípadne neriedená. Pred použitím premiešať.

Riedenie a výdatnosť:
1:1 (penetrácia : voda) 16 – 20 m2 málo nasiakavé povrchy
neriedená cca 8 až 10 m2 vysokonasiakavé povrchy
Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikácia ďalších materiálov je možná po dokonalom zaschnutí, ktoré závisí od poveternostných podmienok, spravidla 3 až 6 hodín. Preschnutie podkladu je možné urýchliť zvýšením teploty a intenzívnym vetraním.

Upozornenie: všetky priľahlé nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Znečistené miesta a pracovné pomôcky ihneď po ukončení práce umyte vodou. Dodržujte pomer riedenia! Doba schnutia: 8 – 12 hodín v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu. Výdatnosť: 1 l neriedeného prípravku je na 8 – 10 m² a závisí od nerovnosti a nasiakavosti
podkladu.

Základné parametre:
Vzhľad: slabo mliečna kvapalina, v suchom stave transparentná, priezračná
Hustota: 1,01 g.cmᶟ
Sušina: 14 % obj.
kat.VR A/h: hraničná hodnota VOC: 30 g/l.
maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 1,0 g/l
 

Skladovanie : V pôvodných neporušených obaloch pri teplote 5 až 35°C si výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Chrániť pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte v dobre vetraných priestoroch.
 

Prvá pomoc:
Pri styku prípravku s pokožkou postihnuté miesto umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Pri zasiahnutí očí otvorte očné viečko a postihnuté oko dôkladne vypláchnite vodou po dobu 15 minút. Pri náhodnom požití nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. 

Likvidácia obalov a odpadov: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný
odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste.


Biocídny výrobok

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a pripojené informácie o výrobku.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 KBÚ Optimal Penetrácia-hĺbková akrylátová protiplesňová penetrácia.pdf
 TŠ OPTIMAL Penetrácia - hĺbková akrylátová protiplesňová penetrácia.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

OPTIMAL PROTIPLESŇOVÁ PENETRÁCIA 10 L

OPTIMAL PROTIPLESŇOVÁ PENETRÁCIA 10 L