Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho, alebo zaslaním na email info@farbyalmani.sk

Tento Reklamačný poriadok je platný od 15.5.2018. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na internetovej stránke www.farbyalmani.sk (ďalej len ako „internetová stránka“).


7.1 Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra, (ďalej len "predávajúci") pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.farbyalmani.sk. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

7.2 Dĺžka záruky

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

7.3 Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od dopravcu (počet balíkov – množstvo tovaru, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O odmietnutí zásielky je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od dopravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodania tovaru dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k dopravcovi tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho.

Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, spolu so všetkými proloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý). Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu hradí Kupujúci.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Na vyjadrenie o uznaní prípadne neuznaní reklamácie má Predávajúci tri pracovné dní. Vyjadrenie Predávajúceho ohľadom reklamácie bude písomné zaslané na adresu Kupujúceho alebo na email kupujúceho.

Miestom pre zaslanie a uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou, poštou alebo doručiť osobne na adresu sídla predávajúceho (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu sídla.) spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý nájdete tu

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý!

Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii.

Zásielka musí obsahovať:

a)  Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),

b) kópiu faktúry

c) podrobný popis závady, ktorá je dôvodom reklamácie,

d) dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email,).

Reklamácia bude odmietnutá, ak poškodenie alebo inú vadu tovaru:

a) nie je možné identifikovať, preto žiadame kupujúcich o popis vady,

b) bolo spôsobené mechanickým poškodením,

c) ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné od podmienok stanovených výrobcom pre použitie tovaru,

d) spôsobené zlým zaobchádzaním, či zlou starostlivosťou o tovar,

e) poškodeného nadmerným nosením, alebo používaním v rozpore s bežnými alebo výrobcom uvádzanými podmienkami,

f) ktorý bol upravovaný zákazníkom (odstraňovanie častí odevu, alebo našívanie iných, farbenie, a pod.),

g) ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


7.4 Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať a taktiež, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena  bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba.

Po vybavení reklamácie, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho spolu s vyjadrením ako bola reklamácia vybavená, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak (napríklad osobné prevzatie tovaru).

7.5 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@farbyalmani.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Vzor Reklamačný protokol :

https://www.farbyalmani.sk/modules/dm_attachment/attachments/1-reklamacny-formular.pdf