VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 949 01 Nitra, právnická osoba je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra  (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu  www.farbyalmani.sk.
---------------------

Sídlo a kontaktné údaje predávajúceho:

LH Partners s.r.o.

Nábrežie mládeže 563/57

94901 Nitra

IČO: 54442796

DIČ: 2121727619

Tel.:  +421911752108, +421911359600


Mail: info@farbyalmani.sk

Predávajúci nie je platcom DPH.


Pracovná doba: Po-Pia --- 8.00 hod - 16.30 hod.

------------------------------------

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke eshopu www.farbyalmani.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke eshopu www.farbyalmani.sk kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.
1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
1.4 Tovar na internetovej stránke eshopu www.farbyalmani.sk - sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra, no firma nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená mailom - záväzným Potvrdením objednávky.

2. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného
objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané
oznámenie o objednávke s názvom Zhrnutie objednávky (ďalej len „Zhrnutie objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Zhrnutie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, množstve, cene, čísle objednávky, spôsobe doručenia, spôsobe platby, adresu doručenia, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, číslo zápisu v obchodnom registri, tel. kontakt, email a pod.) prípadne iné údaje. Nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením Potvrdenia objednávky s názvom "Potvrdenie objednávky"v elektronickej podobe kupujúcemu. 

2.5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o akceptácii objednávky s názvom "Potvrdenie objednávky" alebo v prípade nemožnosti dodania tovaru, zmeny ceny, prípadne iných komlikáciách atď. kontaktuje pred potvrdením objednávky kupujúceho a po dohovore s ním stanový ďaľší postup so súhlasom kupujúceho. Prípadne po kontakte s kupujúcim môže pristúpiť k zrušeniu objednávky, zaslaním emailu kupujúcemu s názvom "Objednávka zrušená". 

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach.

2.7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskór v deň zaslania záväzného Potvrdenia objednávky predávajúcim s názvom "Potvrdenie objednávky". Objednávku je možné stornovať  písomnou formou (mailom alebo poštou). Potvrdenie o prijatí storna objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou ( mailom ).

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


3.1. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný dodať na základe záväzného potvrdenia objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal  platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektonickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.2. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

3.3
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr v deň zaslania záväzného Potvrdenia objednávky predávajúcim s názvom "Potvrdenie objednávky". Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou ( mailom ).

4. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Predávajúci je povinný splniť potvrdenú objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej do 15 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke ako adresu doručenia ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4.2. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
4.3. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
4.4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu  vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
.
4.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika /poverenú osobu/, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.
4.6. Doba dodania na všetok tovar je 15 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

4.7 Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar 3 osobe.

Predávajúci dodáva tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa dodania v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom:

    • Kuriéra spoločnosti GLS - Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku pri dodaní v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriéra GLS závisí od hmotnosti tovaru, poštovné a balné hradí kupujúci. V prípade, že je časť tovaru zo zadanej objednávky vybavená neskôr z dôvodu, že nebol v čase zadania objednávky na sklade, poštovné za dodanie zvyšného tovaru hradí predávajúci.

Pri objednávkach tovaru zo zahraničia predávajúci zasiela tovar doporučene po tom, čo je na jeho účet pripísaná kúpna cena za tovar v zmysle faktúry doručenej kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Poštovné bude pripočítané k cene tovaru v aktuálnej výške účtovanej poštovým podnikom.

 Platba:

V internetovom obchode www.farbyalmani.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • dobierka - spôsob platby v rámci Slovenskej republiky. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi. Cena úhrady tovaru formou dobierky je 1.00 €.
  • bankový prevod - za platby bankovým prevodom sa neúčtuje žiadny poplatok z našej strany. Pri bankovom prevode je dlhšia doba prijatia úhrady za objednávku a tým pádom je v tomto prípade aj dlhšia dodacia lehota. Tovar odosielame až po prijatí úhrady na číslo účtu: Fio banka SK9883300000002902172951
  • hotovosť - osobný odber

5. KÚPNA CENA

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena) formou dobierky v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom  spoločnosti poskytujúcej poštové služby. Všetky ceny uvedené na stránke www.farbyalmani.sk sú konečné. Konečnú kúpnu cenu a súhrn objednávky si kupujúci taktiež môže skontrolovať v prijatom  maily s názvom Zhrnutie objednávky, alebo na stránke www.farbyalmani.sk po prihlásení sa k účtu v časti objednávky.

5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

5.3 Dokladom o kúpe tovaru je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list, pokiaľ sa záručný list nevystavuje osobitne, kedy bude k zásielke priložený.

5.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5 Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na úpravu tlačových chýb, zmenu cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru a v prípade neoprávneného zásahu do obsahu stránky. V takomto prípade bude bezodkladne informovať kupujúceho a po dohode stanovia ďalšie kroky k vybaveniu objednávky, alebo zrušeniu k spokojnosti kupujúceho.

6.NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY (SŤAŽNOSTI, PODNETY)

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho, alebo zaslaním na email info@farbyalmani.sk

Tento Reklamačný poriadok je platný od 13.10.2018. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na internetovej stránke www.farbyalmani.sk (ďalej len ako „internetová stránka“).


7.1 Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra (ďalej len "predávajúci") pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.farbyalmani.sk. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

7.2 Dĺžka záruky

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

7.3 Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od dopravcu (počet balíkov – množstvo tovaru, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O odmietnutí zásielky je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od dopravcu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodania tovaru dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k dopravcovi tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho.

Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, spolu so všetkými proloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý). Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu hradí Kupujúci.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Na vyjadrenie o uznaní prípadne neuznaní reklamácie má Predávajúci tri pracovné dní. Vyjadrenie Predávajúceho ohľadom reklamácie bude písomné zaslané na adresu Kupujúceho alebo na email kupujúceho.

Miestom pre zaslanie a uplatnenie reklamácie je adresa LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou, poštou alebo doručiť osobne na adresu sídla predávajúceho (kupujúci musí zvoliť takú prepravnú službu, ktorá tovar doručí priamo na adresu sídla.) spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý nájdete tu

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý!

Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii.

Zásielka musí obsahovať:

a) Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),

b) kópiu faktúry

c) podrobný popis závady, ktorá je dôvodom reklamácie,

d) dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email,).

Reklamácia bude odmietnutá, ak poškodenie alebo inú vadu tovaru:

a) nie je možné identifikovať, preto žiadame kupujúcich o popis vady,

b) bolo spôsobené mechanickým poškodením,

c) ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné od podmienok stanovených výrobcom pre použitie tovaru,

d) spôsobené zlým zaobchádzaním, či zlou starostlivosťou o tovar,

e) poškodeného nadmerným nosením, alebo používaním v rozpore s bežnými alebo výrobcom uvádzanými podmienkami,

f) ktorý bol upravovaný zákazníkom (odstraňovanie častí odevu, alebo našívanie iných, farbenie, a pod.),

g) ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


7.4 Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať a taktiež, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena  bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba.

Po vybavení reklamácie, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho spolu s vyjadrením ako bola reklamácia vybavená, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak (napríklad osobné prevzatie tovaru).

7.5 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@farbyalmani.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný v prípade že je fyzickou osobou oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

8.2 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.4 Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039 

962 33 Budča

IČO: 36624942

DIČ: 2021797140

IČ DPH: SK2021797140

Heureka.cz

Palác Syner
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4
Česká Republika

IČO: 02387727

DIČ: CZ02387727

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

8.5  Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať, zmeniť osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu farbyalmani.sk, v sekcii účet, ihneď po prihlásení.

8.6 Prevádzkovateľ internetových stránok www.farbyalmani.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný
ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. 

9.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

9.4 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.5 Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy, alebo jednoznačným vyhlásením (napríklad listom, alebo e-mailom) zaslaním na adresu LH Partners s.r.o., Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra, alebo odoslaním na email info@farbyalmani.sk.

Na odstúpenie od zmluvy využiťe formulár, ktorý môžete zaslať predávajúcemu. file:///C:/Users/Sklad%20VO%20Ved%C3%BAci/Desktop/reklamacia.pdf 

9.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale, nepoužívaný a to zaslaním alebo prinesením na adresu LH Partners s.r.o. Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9.8 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.10 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

9.11 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.12 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.11. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 9.6. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

9.13 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

9.14 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť
od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.3 Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24 

10.4.  Vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.farbyalmani.sk.