Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 

LH Partners s.r.o.

IČO: 54442796

DIČ: 2121727619

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Nábrežie mládeže 563/57, 94901 Nitra
email: info@farbyalmani.sk
telefón: +421 911 752 108, +421 911 359 600

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 1 rok, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so zásadami ochrany osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
 

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budča 1039 

962 33 Budča

IČO: 36624942

DIČ: 2021797140

IČ DPH: SK2021797140
Heureka Shopping s.r.o,  
Heureka.cz

Palác Syner
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4
Česká Republika

IČO: 02387727

DIČ: CZ02387727

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať, zmeniť osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu www.farbyalmani.sk, v sekcii účet, ihneď po prihlásení.

Zásady používania súborov cookies webového sídla farbyalmani.sk

Táto informačná stránka vám formou otázok a odpovedí pomôže porozumieť tomu, čo sú to súbory cookies, prečo ich toto webové sídlo používa a aké máte možnosti pre zamedzenie alebo povolenie ich ukladania.

Webové sídlo internetového obchodu farbyalmani.sk, na ktorom sa práve nachádzate, ukladá pri vašej návšteve do vášho počítača, televízneho prijímača alebo mobilného zariadenia, prostredníctvom internetového prehliadača, súbory cookies.

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Súbor cookies možno vymedziť ako malý textový súbor, ktorý webová stránka prostredníctvom internetového prehliadača uloží v osobitnom priečinku prislúchajúcom k prehliadaču na pevnom disku počítača, televízneho prijímača alebo internej pamäti mobilného zariadenia. Pri ďalšej návšteve prehliadač tieto súbory opäť načíta, odošle webovej stránke a umožní tak rozpoznať vaše zariadenie, ako aj identifikovať určité informácie, nastavené predvoľby a aktivity uskutočnené užívateľom pri predchádzajúcom prehliadaní webovej stránky.

Prečo používame cookies?

Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a tieto súbory nám pomáhajú k dosiahnutiu tohto cieľa, a to najmä prostredníctvom zabezpečenia riadneho fungovania našej webovej stránky a komfortu pri jej prehliadaní, ako aj získavania štatistických údajov o návštevnosti, informácií o vyhľadávaní alebo najčítanejších sekciách stránky.

Aké typy cookies používame?

PODĽA DOBY EXSPIRÁCIE

  • dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré môžu byť v prípade tohto webu využívané na podporu niektorých funkcií v súvislosti s individuálnou operáciou užívateľa a ktoré sa automaticky vymažú po zatvorení okna webového prehliadača.
  • trvalé súbory cookies (pernament cookies), ktoré zostanú v zariadení uložené až kým nedosiahnu stanovený dátum a čas vypršania platnosti, spravidla však jeden rok, alebo do času ich manuálneho odstránenia užívateľom v nastaveniach webového prehliadača.

PODĽA ÚČELU POUŽITIA

  • funkčné a technické súbory cookies, ktoré predovšetkým zabezpečujú správnu funkčnosť stránky, uchovávania nastavených preferencií alebo zachytenie údaja o zobrazovaní hlásenia o chybách. Pre používanie týchto cookies nie je potrebné žiadať o váš súhlas z dôvodu tzv. oprávneného záujmu.
  • analytické súbory cookies, ktoré sú využívané pre štatistické účely, najmä pre zbieranie informácií o používaní webu (napr. počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).
  • marketingové (profilovacie) súbory cookies, ktoré sú využívané pre štatistické účely, najmä pre zbieranie informácií o používaní webu (napr. počet, trvanie a časovú fluktuáciu návštev, počet zobrazených stránok, podiel nových návštev, a pod.).

Aké cookies nepoužívame?

Pri prevádzkovaní tejto webového sídla nie je používaná zastaraná technológia tzv. flash cookies, ktoré obchádzajú nastavenia ochrany súkromia internetového prehliadača tým spôsobom, že dokážu obnoviť pôvodne odmietnuté, alebo zmazané cookies. Taktiež nepoužívame technológiu vytvárania prediktívnych profilov (profilovanie užívateľov na základe informácií obsiahnutých v cookies), ako ani zlučovanie explicitných údajov (napríklad z vyplneného formulára na stránke) s informáciami získanými pri využívaní cookies. Prostredníctvom cookies nezbierame žiadne údaje, ktoré sú spôsobilé identifikovať užívateľa webovej stránky.

Nachádzajú sa na tejto webovej stránke aj cookies tretích strán (third party cookies)?

Vo väčšine prípadov používame najmä naše vlastné cookies (tzv. first party cookies s označením PHPSESSID), avšak táto webová stránka obsahuje taktiež niektoré inovatívne riešenia v podobe praktických nástrojov, doplnkov, alebo zásuvných modulov, čo si logicky vyžadovalo nadviazanie spolupráce s tretími stranami, ktoré obdobne podmieňujú správnu funkčnosť svojich riešení práve používaním súborov cookies. Momentálne sú na stránke implementované nasledujúce nástroje tretích strán:

Google Analytics

popis: zbiera a vyhodnocuje štatistické údaje o návštevnosti webovej stránky
od: Google Ireland Limited
adresa dodávateľa: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04E5W5 Írsko
označenie cookies: _ga, _gat, _gid
informácie k ochrane súkromia sú k dispozícii na stránke support.google.com
softvérový doplnok blokujúci toto riešenie je k dispozícii na stránke tools.google.com

Je možné zabrániť ukladaniu cookies?

Áno, každý užívateľ webovej stránky môže zamedziť ukladaniu cookies do jeho koncového zariadenia. Vo všeobecnosti platí, že používaním tejto webstránky súhlasíte zároveň aj s využívaním cookies, pokiaľ nemáte vo vašom prehliadači túto možnosť zakázanú. To je dôvod, prečo si aj ostatné webové lokality od vás pred uložením cookies nežiadajú predchádzajúci súhlas, keďže aj príslušné nastavenia prehliadača sa považujú za vyjadrenie súhlasu, alebo nesúhlasu.

Vo vašom prehliadači však môžete uskutočniť dodatočné úpravy nastavení v rozsahu odstránenia existujúcich súborov cookies, povoliť, alebo zablokovať všetky súbory cookies, prípadne nastaviť predvoľby pre konkrétne weby, alebo zadefinovať automatické vymazanie cookies (v rámci odstránenia histórie prehliadania) po zatvorení prehliadača. Upozorňujeme však, že odstránenie alebo obmedzenie cookies môže mať v niektorých prípadoch vplyv na plnú funkčnosť tejto webovej stránky.

Požadujete viac informácií o súboroch cookies?

Uvedomujeme si, že niektorí užívatelia majú záujem sa dozvedieť viac o účele cookies, ako aj o ich právach voči tomuto inštrumentu online priestoru. Týmto preto dávame do pozornosti niektoré zaujímavé lokality s vyčerpávajúcim rozsahom informácií alebo praktických rád:

Ak máte otázky k ochrane súkromia pri využívaní cookies na tejto webovej stránke, neváhajte nás kontaktovať.