Nový produkt

ELASTIK RIEDIDLO S6300 390 GR

2,80€

Charakteristika: Je to zmes aromatických a uhľovodíkov a alkoholov.

Použitie: používa sa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok, napríklad email S 2046
a email S 2053 a pod.

Vlastnosti:
Farba: číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 840 - 860 kg/m3
Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
Bod vzplanutia: 22°C

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej
látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6003 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človek a veľmi horľavý prípravok.
V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu
z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané
v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať
v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení.
Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii
používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C.
Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je
balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne
v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

ELASTIK RIEDIDLO S6300 390 GR

ELASTIK RIEDIDLO S6300 390 GR