Nový produkt

OPTIMAL SAN CITRO+ 1 KG

4,00€

Interiérová farba s vôňou citróna ošetrená biocídnym prípravkom proti plesniam.

  • Vyššia odolnosť proti plesniam
  • Vhodná pre nátery sanačných omietok
  • Vysoká belosť 95% (MgO)
  • Oteruvzdornosť za sucha
  • Paropriepustnosť
  • Vhodná do zdravotníckych zariadení

Použitie: do miestností s vyššou vlhkosťou a zlou vetrateľnosťou, napr. do kúpeľní, pivníc, a pod. tam, kde je vyššie riziko vzniku plesní. Na vnútorné nátery vápenných, cementových, sadrových a sanačných omietok, muriva, sadrokartónu, sadrovláknitých, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, betónových panelov, tapiet atď. Farba je ošetrená biocídnym prípravkom a jej náterový film je tak oproti bežným farbám lepšie chránený proti plesniam.

Odtieň: biely, tónovanie je možné robiť tónovacími farbami HETCOLOR alebo tónovacími prípravkami KOLORKA či KOLORKA FORTE (max. do pomeru 1 : 5 dielom farby).

Podklad: vyzretý, chemicky neutrálny, súdržný, suchý, nemastný, nezasolený, zbavený debniacich olejov, bez nečistôt a aktívneho biologického napadnutia. Aplikačná teplota (farby, prostredia a podkladu): pri aplikácii a do 24 hodín po aplikácii sa musí pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C.

Nanášanie: valčekom, štetkou, štetcom, striekaním HVLP a Airless.

Výdatnosť: 6–10 m2 z 1 kg farby v jednej vrstve podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu a hrúbky vrstvy.

Príklad aplikačného postupu:

1) v prípade pretierania plesňami napadnutého povrchu je najprv nutné usmrtenie a mechanické odstránenie plesne a jej zvyškov. Odstránenie sa vykonáva za mokra napr. za použitia prípravku LIKVISAN.

2) pri málo nasiakavých a extrémne hladkých podkladoch (sadrokartón, sadrové stierky a pod.) sa napúšťací náter urobí penetračným prípravkom UP-GRUND, pri veľmi nasiakavých podkladoch prípravkami A-GRUND alebo AT-GRUND. V prípade použitia náterovej hmoty ako napúšťacieho náteru sa farba zriedi vodou od 0,3 l do 0,5 l na 1 kg náterovej hmoty podľa použitej aplikačnej techniky. Pred aplikáciou farbu poriadne premiešať. Pokiaľ je podkladom nesprašujúci, málo nasiakavý pôvodný náterový film, napúšťací náter nie je nutné robiť. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou adhéziou sa odporúča oškrabať.

3) po zaschnutí napúšťacieho náteru sa nanesú 1 až 2, pri nových či odtieňovo výrazne odlišných podkladoch podľa potreby aj viac, krycie nátery premiešanou farbou zriedenou max. 0,1 litra vody na 1 kg farby.

4) všetky pomôcky pri pracovných prestávkach treba chrániť proti zaschnutiu a po práci umyť vodou. Je odporúčané pravidelné obnovovanie biocídnej ochrany náterového filmu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku.
Čas zasychania (20 °C, rel. vlhkosť vzduchu 60 % obj.): min. 4 hod.

Skladovanie: v suchu, pri +3 až +30 °C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Dátum spotreby: v pôvodnom neotvorenom obale do dátumu uvedeného na obale (EXP.).
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Výrobok obsahuje biocídne prípravky. Účinné látky: 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. EUH208 Obsahuje 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare. P260 Nevdychujte aerosóly. V priebehu nanášania a zasychania v interiéri zabezpečte dôkladné vetranie. Pokyny prvej pomoci: Zasiahnuté oči vypláchnite vodou. Pri ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Likvidácia odpadov: P501 Zneškodnite obsah alebo nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu. VOC: Kategória/Podkategória/ Druh – A/a/VR. Maximálna hraničná hodnota – 30 g/l. Obsah vo výrobku pripravenom na použitie – max. 4 g/l.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 KBU_OPTIMAL SAN CITRO_2017-10-17.pdf
 TL_OPTIMAL SAN CITRO_2017-10-17_SK.pdf
 Prehlásenie o zhode Optimal.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

OPTIMAL SAN CITRO+ 1 KG

OPTIMAL SAN CITRO+ 1 KG

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež: