Nový produkt

BOCHEMIT ORIGINAL BEZFAREBNÝ 1 KG

11,20€

Preventívna dlhodobá ochrana dreva proti plesniam a drevokaznému hmyzu.

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti  plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti  vymývaniu z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) aj exteriéri (strešné  podbitie, pergoly, ploty)..

Ochrana dreva – 3v1 proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam.

Výrobok po nariedení vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Transparentný variant nespôsobuje žltnutie dreva.

Návod na použitie

Pred použitím premiešajte! Pred ošetrením je najprv nutné odstrániť z povrchu dreva zvyšky kôry, starých náterov a nečistôt. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 ° C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Doba máčanie závisí od vlhkosti dreva. Nasledujúci náter alebo postrek vykonávajte až po plnom vsiaknutí predchádzajúceho (4-24 hodín). Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom. 

Strešné fólie: Zabráňte vystavenie čerstvo impregnovaného dreva pokládke difúznych fólií. Inak môže dôjsť k strate funkčnosti difúzne fólie. Difúznu fóliu môžete pokladať až po dokonalom zaschnutí prípravku na ošetrenom dreve. Doba schnutia závisí od počtu náterov, vlhkosti reziva a klimatických podmienkach cca 4-24 hodín od posledného náteru.

Účinnosť preukázaná podľa EN 46-1, EN 113, EN 73, EN 84 (prevencia).

Odporúčaná aplikácia:

  • náter
  • postrek
  • máčanie

 

Výdatnosť: 1 kg/ 74 m2

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamationmark health_hazard evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07 - Dráždivé látky GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti: H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H360FD Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ďalšie H vety pre zelený variant: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.