Nový produkt

OPTIMAL LETNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV 1 L CITRÓN

0,90€

Vysokoúčinná kvapalina určená do ostrekovačov čelných skiel automobilov. Použité suroviny a špeciálne aditíva zabezpečujú spoľahlivé odstránenie prilepeného hmyzu, mastnoty a iných nečistôt zo skla automobilu. Kvapalina je šetrná voči gumovým častiam stieračov a tesnení okien. Neriedená kvapalina ochraňuje ostrekovací systém automobilu pred mrazom do –3°C. Odporúčame používať neriedený. Pri riedení vodou 1:1 sú ešte zabezpečené dostatočné čistiace účinky voči prachu a slabšej mastnote.
Návod na použitie:
Kvapalina sa plní do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa nastrekuje na čelné sklo automobilu.
UPOZORNENIE: Skladujte pri teplote 0 až +25°C.
Bezpečnostné upozornenia: P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla /iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P301+P312: PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Prvá pomoc:
-pri nadýchaní: postihnutého preniesť na čerstvý vzduch
-pri požití: vypiť asi pol litra vody, nevyvolávať zvracanie a urýchlene vyhľadať lekársku pomoc
-pri zasiahnutí očí: vymývať prúdom čistej vody a vyhľadať lekárske ošetrenie
-pri zasiahnutí pokožky a odevu: odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť teplou vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom.
Likvidácia obalov a odpadu:
Znečistené obaly a zvyšky kvapaliny likvidovať podľa platných predpisov a nariadení miestneho úradu životného prostredia.
Zloženie: lieh denaturovaný technický < 5%, monoetylénglykol, tenzidy < 5%, farbivo, voda demineralizovaná, vonná kompozícia, konzervačná látka.
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 Optimal letná kvapalina do ostrekovačov.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

OPTIMAL LETNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV 1 L CITRÓN

OPTIMAL LETNÁ KVAPALINA DO OSTREKOVAČOV 1 L CITRÓN