Nový produkt

OPTIMAL RIEDIDLO C6000 150 KG/200 L

477,00€

                 K tomuto produktu účtujeme zálohu za sud 30 € s DPH

                                Pri vrátení sudu bude záloha vrátená.

Riedidlo C 6000


Charakteristika: riedidlo do náterových látok. Je to zmes aromatických uhľovodíkov, alkoholov a acetátov.

Použitie: používa sa ako prípravok na riedenie nitrocelulózových náterových látok a hmôt.

Vlastnosti:
Farba: bezfarebný
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 830 - 880 kg/m3
Teplota vzplanutia: <20 oC
Bod horenia: 6,0°C
Teplota vznietenia: 408°C
Teplotná trieda: T 2
Trieda nebezpečnosti: I

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo C 6000 je klasifikované ako zmes škodlivá, dráždivá a veľmi horľavá. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom C 6000 treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie veľmi horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.

Technické listy a karty bezpečnostných údajov na stiahnutie:

 C 6000 CLP Optimal.pdf
 C 6000 CLP nová.pdf
 C 6000.pdf

Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napísať recenziu

OPTIMAL RIEDIDLO C6000 150 KG/200 L

OPTIMAL RIEDIDLO C6000 150 KG/200 L